Lãnh Chúa Toàn Dân: Binh Chủng Của Ta Biến Dị (Dịch)

Chương 1073. Nhận Được Hạt Giống Thế Giới! Kỹ Năng Mới: Thời Gian Pháp Tắc.