Y Thần Chi Sát Lục Tung Hoành

Y Thần Chi Sát Lục Tung Hoành

Tác giả: Tiểu Manh Tịnh
Dịch giả:
vankhinhvota
vankhinhvota
Lượt xem 5934

Ba năm trước, gia tộc bị diệt.

Ba năm sau, Vương giả trở về, giết hết kẻ phụ ta!

Võ đạo vô địch, y đạo vô song.

Cười nhìn các ngươi, ai dám tranh phong?

Main max bá max ác max mưu kế,.... Điều quan trọng hơn hết là MAX CẤP!!!!!!

Xem thêm
Đọc từ đầu