Tu Tiên Ba Trăm Năm Đột Nhiên Phát Hiện Là Võ Hiệp (Dịch)

Chương 1102. Phản Hư chi năng, năng lực không thể tin nổi (3)