Trẫm (Bản Dịch)

Chương 907. Trừng phạt Khổng thị (2)