Trẫm (Bản Dịch)

Chương 1017. Đại Đồng lăng lăng tất (3)