Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân (Dịch)

Chương 1150. Có đôi lời không biết nên nói hay không.