Nương Tử Nhà Ta, Không Thích Hợp (Dịch)

Chương 317. Bồi Thiền Thiền cùng đi trồng hoa