Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ (Bản Dịch)

Chương 2090. Bắc Ly thiên địa, vô song thiên kiêu (2)