Lãnh Chúa Toàn Dân: Bắt Đầu Xây Dựng Tiên Vực Bất Hủ (Dịch)

Chương 720. Vật Không Khoa Học Kỹ Thuật, Điểm Tích Lũy Cứu Vớt!