Dạ Đích Mệnh Danh Thuật (Bản Dịch)

Chương 1846. Sự bảo vệ của Nhất (3)