Dạ Đích Mệnh Danh Thuật (Bản Dịch)

Chương 1718. Bộ đội Cái Bóng, đao ra khỏi vỏ! (3)