Đánh Dấu Thành Thánh: Phát Hiện Lão Bà Lại Là Ma Đạo Nữ Đế (Dịch)

Chương 644. Cái chết của Đại La Ma Tổ, thực lực sánh ngang Đại Đạo Cảnh