Người Đọc Sách Đại Ngụy

Chương 1213. Tuệ Tâm Thần Tăng, Hắc Thủ Của Phật Môn, Phật Pháp Đại Thừa, Ngày Thứ Hai (2)