Người Đọc Sách Đại Ngụy

Chương 1210. Phóng Hạ Đồ Đao, Lập Địa Thành Phật, Tuệ Giác Nhận Thua, Tụng Kinh Tranh Luận Pháp (6)