Cái Này Tử Trạch Đột Nhiên Vô Địch (Dịch)

Chương 768. Chủ quan, thẻ tu vi Chuẩn Đế ngũ phẩm!