Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch (Bản Dịch)

Chương 2034. Thiếu nữ thay đổi, các phương vây công, kiếm khí roi dài