Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái(Bản Dịch)

Chương 560. Dạ Thi Sơn Vương, Già Lam thân hứa(1)